fbpx

Teksmark 27-29.10.2020

‘n KKNK-projek
Ondersteun deur NATi en die
Baxter-teatersentrum


Die vyfde Teksmark vind plaas op vanaf 27 tot 29 Oktober 2020 by die Baxter-teaterkompleks in Kaapstad. Die projek is ’n inisiatief van Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) en word moontlik gemaak deur die ondersteuning van NATi en die Baxter-teatersentrum.

Teksmark is in 2018 vereer met ’n spesiale Fleur du Cap-prys vir innovasie in teater.

A KKNK Project
Supported by NATi and the
Baxter Theatre Centre


The fifth Teksmark will take place from 27 to 29 October 2020 at the Baxter Theatre Centre in Cape Town. The project is an initiative of the Klein Karoo National Arts Festival and is supported by NATi and the Baxter Theatre Centre.

In 2018 Teksmark was honoured with a Fleur du Cap Special Award for Innovation in Theatre.

Noemenswaardige suksesse sedert die eerste Teksmark

 • Tien tekste is tot volwaardige produksies ontwikkel.
 • Vier tekste is in ontwikkeling en sal in 2021 debuteer.
 • Twee skrywers het pryse ontvang vir hul nuutgeskrewe tekste: Marina Albertyn vir Melk & Vleis (Aardklop-prys vir beste nuweling en ’n kykNET-Fiësta vir beste nuutgeskrewe teks) en Bauke Snyman vir Swerfgoed (KKNK Kanna-prys vir beste nuutgeskrewe teks).
 • Drie skrywers het benoemings vir hul tekste gekry: Amee Lekas vir Die dans van die watermeid (Fleur du Cap-prys vir beste inheemse teks), Du Toit Albertze vir Die meermin-kompleks (KKNK-prys vir beste nuutgeskrewe teks), Bauke Snyman vir Swerfgoed (Fleur du Cap-prys vir beste inheemse teks) en Herschelle Benjamin vir In Slawenhuis 39 (KykNET Fiësta-prys vir beste nuutgeskrewe teks).


Wat is die Teksmark en wie mag deelneem? 

Die doel is om nuwe Suid-Afrikaanse verhoogtekste te ontwikkel en aan skrywers ’n geleentheid te bied om hul idees en tekste vir moontlike verdere ontwikkeling aan belanghebbendes in die teaterbedryf bekend te stel. Alle skrywers (hetsy gevestig of opkomend) kan deelneem.

Voorstelle word oorweeg om oor drie dae as leesteater by die Teksmark in Kaapstad aangebied te word. Verteenwoordigers van teaters, feeste, vervaardigers en ander moontlike beleggers word na die Teksmark tussen 27 en 29 Oktober 2020 genooi.

Tydens die Teksmark kry skrywers die geleentheid om oor hul teksidees te gesels. Die mark is oop vir enige van die belanghebbendes om met skrywers te onderhandel oor moontlike belegging in en verdere ontwikkeling van hul tekste.

Omdat daar beperkte tydgleuwe beskikbaar is, kies ’n paneel ’n aantal tekste. Regisseurs en akteurs word in oorleg met die skrywer aangestel om die uittreksels op te voer.


Voorwaardes
 

Voorstelle moet aan die volgende voorwaardes voldoen: 

 • Tekste en voorstelle in alle Suid-Afrikaanse tale word oorweeg;
 • Multitalige produksies word aangemoedig en verwelkom;
 • Slegs tekste wat nog nooit voorheen professioneel opgevoer is nie, word oorweeg;
 • Alle voorstelle moet volledig ingedien word, vergesel deur verpligte dokumente soos hierin uiteengesit; 
 • Geen laat voorstelle word oorweeg nie en geen uitstel word toegestaan nie en
 • Geen handgeskrewe voorstelle word oorweeg nie. 


Hoe om ’n voorstel in te dien 

Voorstelle moet teen Vrydag 14 Augustus 2020 om 17:00 by teksmark@kunste.org.za ingedien word en moet die volgende insluit: 

 • Titel van die teks;
 • Skrywer se naam en kontakbesonderhede;
 • ’n Uiteensetting van die inhoud en karakters en ’n tematiese konteks;
 • Volledige tekste word verwelkom, maar ’n opvoerbare uittreksels van minstens tien minute is die minimum vereiste en
 • Dokumente moet in ’n Word-formaat gestuur word.


Ontvangserkenning 

Ontvangs van voorstelle word skriftelik erken. Indien erkenning nie binne ’n week van inhandiging ontvang word nie, moet die skrywer die KKNK-kantoor skakel by 044 203 8600 of ‘n epos stuur na teksmark@kunste.org.za om te verseker dat die voorstel ontvang is.


Keuring

Slegs volledige voorstelle wat teen die sperdatum van 14 Augustus 2020 ontvang is, word deur ’n paneel oorweeg vir insluiting by die Teksmark. Skrywers sal teen einde September in kennis gestel word of hul voorstelle deel sal wees van vanjaar se Teksmark, al dan nie.


Navrae

E-pos Hugo Theart by hugo@kunste.org.za met enige navrae.

Noteworthy successes since the first Teksmark

 • Ten theatre scripts have been staged professionally.
 • Four scripts are in development and will premiere in 2021.
 • Two playwrights have received awards for their scripts: Marina Albertyn for Melk & Vleis (Aardklop prize for best newcomer and the kykNET Fiësta prize for best new script) and Bauke Snyman for Swerfgoed (KKNK Kanna award for best new script; and
 • Four writers received nominations for their scripts: Amee Lekas for Die Dans van die Watermeid (Fleur du Cap award for best indigenous Script), Du Toit Albertze for Die meermin-kompleks (KKNK Kanna award for best new script), Bauke Snyman for Swerfgoed (Fleur du Cap award for best indigenous script) and Herschelle Benjamin for In Slavenhuis 39 (KykNET Fiësta award for best new script).


What is Teksmark and who can participate?

The aim of the Teksmark is to develop new South African scripts and provide an opportunity for playwrights to introduce their ideas and scripts to interested parties in the theatre industry for possible further development. All playwrights (whether established or upcoming) can participate. 

Proposals are presented as play readings at the Teksmark over three days in Cape Town. Representatives from theatres and festivals, producers and other possible investors are invited to the Teksmark from 27 to 29 October 2020. 

During the Teksmark playwrights have the opportunity to discuss their script ideas. The market is open for any of the interested parties to negotiate with the playwrights about the possible investment in and further development of scripts. 

Due to the limited timeslots available, the panel selects a certain number of scripts. Directors and actors are contracted in conjunction with the playwright to perform the extracts. 


Conditions

 • Scripts in all South African languages are considered. 
 • Multilingual script proposals are also encouraged. 
 • Only scripts that have not previously been staged professionally will be considered. 
 • All proposals must be submitted in full, accompanied by the compulsory documents as requested. 
 • No late proposals will be considered, and no deadline extensions will be granted. 
 • No handwritten proposals will be considered. 
 • All documents must be sent in Word format.


How to submit a proposal

Proposals must be submitted by Friday 14 August 2020 at 17:00 to teksmark@kunste.org.za and include the following: 

 • The title of the script.
 • The playwright’s name and contact details.
 • A summary of the content, themes, story, and characters.
 • An extract of at least ten minutes that can be performed, though complete scripts are preferable. 
 • Documents must be submitted in a word format.

 

Acknowledgement of receipt  

The receipt of proposals will be acknowledged in writing. If no acknowledgement of receipt has been received within a week after submission, the playwright must contact the office at 044 203 8600 or via e-mail at teksmark@kunste.org.za to ensure the proposal has been received. 


Selection 

Only proposals submitted by the closing date of 14 August 2020 will be considered by die advisory panel for inclusion at Teksmark. Playwrights will be informed at the end of September if their proposal will be included as part of Teksmark 2020. 


Enquiries 

If you have any enquiries, please contact Hugo Theart at hugo@kunste.org.za.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google